Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.

2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.

3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website www.rts.be en deze aanvaard heeft.

4. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van veertig kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

5. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.

6. Alle goederen en materialen worden aanvaard in onze maatschappelijke zetel. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant. Reis- verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper.

7. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.

8. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.

9. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.

10. Wij waarborgen het door ons gefabriceerde materiaal tegen verborgen gebreken in het materiaal en in het werk gedurende zes maanden vanaf de levering. Voor de andere artikelen die wij verkopen, is de duur en de omvang van de garantie steeds beperkt tot deze ons toegestaan door onze leverancier. Wat de herstellingswerken betreft, is onze garantie voor verborgen gebreken beperkt tot drie maand vanaf de beëindiging van de werken. Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan een door ons geleverde machine uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje en/of de technische beschrijving.

11. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.

12. In geval op ons een aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten rust, verbindt de klant zich ertoe de eventuele kosten van ophaling en verwerking ten laste te nemen, ongeacht of de te vervangen apparaten door ons of door derden geleverd werden en ongeacht de reden van de vervanging.

13. Indien onze firma op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de klant het gehuurde materiaal onder zich te houden al derde-bewaarder. De klant zal de eigenaar van het onroerend goed waar het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal onze eigendom is en dus geen deel kan uitmaken van het in artikel 20, 1° W. 16 december 1851 bedoelde voorrecht. De kennisgeving moet door de klant op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser of houder van een landbouwvoorrecht. De klant zal onze firma onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het materiaal als voorwerp heeft, ingeleid door derden d.m.v. zelfs bewarend beslag hetzij anderszins. Tevens zal hij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het in huur gegeven materiaal identificeren.

14. De klant ziet af van elk mogelijk beroep op de artikelen 1719, 1720, 1724, 1726, 1727 en 1740 B.W. en bevrijdt ons aldus van elke mogelijke aansprakelijkheid wegens of m.b.t. het gebruik van het materiaal, in het bijzonder wat betreft de conformiteit, het gebruik, de eventuele zichtbare of verborgen gebreken of alle schade geleden of veroorzaakt door het toestel of het materiaal, ook ten aanzien van derden. In voorkomend geval is hij ons vrijwaring verschuldigd voor alle aanspraken in  dit verband. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij als koper zouden kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal en dit overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de leverancier of producent en onze firma. De huurder beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de leverancier of de producent en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.

15. In afwijking van artikel 1719 en volgende B.W. zijn alle kosten van onderhoud en herstelling, van welke aard en om welke reden ook, overmacht inbegrepen, ten laste van de huurder. Het is de klant absoluut verboden wijzigingen aan het materiaal aan te brengen.

16. Het gehuurde en in vervanging gegeven materiaal is en blijft de eigendom van onze firma, die het recht heeft op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt. Behoudens onze voorafgaande en schriftelijke toestemming mag het materiaal niet buiten het Belgisch grondgebied gebracht worden.

17. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.

18. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.

19. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.

20. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

21. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.

22. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.

23. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.